Recente opdrachten

Opleiding en training
Sessie bewustwording en informatiedeling
Opleiding op maat
Advies op maat

OPLEIDING EN TRAINING

AANBESTEDINGSPROTOCOL
Het ontwikkelen van een aanbestedingsprotocol voor gesubsidieerde projecten waarin 4 richtlijnen zijn samengevoegd; de Europese Richtlijnen, de Nederlandse richtlijnen (BAO), de Duitse richtlijnen en de INTERREG subsidierichtlijn.

Resultaat: een handzaam document waarmee organisaties zelfstandig aanbestedingen kunnen uitschrijven.

AANBESTEDINGSMONITOR
Om het aanbesteden breed op de kaart te zetten en transparant te maken, heeft Kim Schofaerts in 2005 de Aanbestedingsmonitor ontwikkeld en gelanceerd. De monitor bevat contactgegevens van de inkoopafdeling van alle Nederlandse gemeenten, het aanbestedingsbeleid en de drempelbedragen.

Resultaat: De gemeentelijke aanbestedingsmarkt samengevat in een website. Een eenvoudige benchmark voor gemeenten en een communicatiemiddel richting (potentiële) leveranciers.

 

top

SESSIE BEWUSTWORDING EN INFORMATIEDELING

In opdracht van de inkoopafdelingen van de VU en de Hogeschool Windesheim zijn kennissessies Aanbestedingswet georganiseerd. De bijeenkomsten werden aan verschillende klantgroepen (CvB/Directie, Finance & Control en Projectleiders) gegeven. Naast het overdragen van kennis was het doel om te inventariseren welke uitdagingen men voorziet met betrekking tot de uitvoering van de wet. Met name het vinden en bereiken van het MKB was een belangrijk punt. De besproken onderwerpen zijn meegenomen in de implementatie van de wet binnen de organisaties.

Resultaat: Alle medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, er is draagvlak gecreëerd binnen de organisatie en men zoekt elkaar proactief op bij aanbestedingsvraagstukken.

top

OPLEIDING OP MAAT

Voor een organisatie uit de vervoersbranche is een mini-leergang ‘de overheid als klant’ op maat ontwikkeld. Het gehele salesteam is opgeleid. De leergang is gekoppeld aan een jaarlijks terugkerende strategische sessie gecombineerd met een update over de aanbestedingsontwikkelingen binnen betreffende branche.

Resultaat: Iedere medewerker weet wat zijn/haar rol is; zowel voor, tijdens als na het aanbestedingstraject.

top

ADVIES OP MAAT

Voor een adviesorganisatie in ondernemerschap is Schofaerts.nl de vaste sparringpartner in het bepalen van de aanbesteding strategieën richting huidige en potentiele opdrachtgevers. Schofaerts.nl adviseert deze organisatie voor, tijdens en na het aanbestedingstraject. Daarbij leidt zij de adviseurs hands-on op om zelfstandig in te schrijven.

Resultaat: Per aanbestedingstraject is de strategie voor iedereen helder. De adviseurs weten tijdens het traject wat ze zelf kunnen en wanneer ze ondersteuning nodig hebben.

ONDERZOEK SOCIAL RETURN BIJ HET RIJK
Samen met onderzoeksbureau Ipso Facto heeft Schofaerts.nl in opdracht van de ministeries van BZK en SZW onderzoek gedaan naar de ervaringen met social return bij het Rijk en de resultaten op het gebied van re-integratie. De evaluatie sluit een tweejarige implementatiefase af, waarin het Rijk ervaring heeft opgedaan met social return bij de inkoop en aanbesteding van diensten, werken en leveringen.   De evaluatie bestond uit een inventarisatie van de uitgevoerde aanbestedingen, verdiepende interviews met opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs en een ‘contextonderzoek’ onder diverse vertegenwoordigers en deskundigen

Resultaat: Het evaluatieonderzoek is toegezegd aan de Tweede kamer, waarbij afgesproken is dat het ‘succes’ van social return zal worden onderzocht, maar tevens zal op een aantal aspecten worden onderzocht hoe het social return beleid verder kan worden vormgegeven of verbeterd en verankerd.

omhoog