onderzoek

Schofaerts.nl doet regelmatig onderzoek naar actuele thema’s.

Evaluatie social return bij het Rijk

Schofaerts.nl heeft samen met onderzoeksbureau Ipso Facto de evaluatie van de implementatie social return bij het Rijk uitgevoerd. De resultaten laten zien dat het aantal aanbestedingen waarbij social return wordt toegepast toeneemt, maar dat de opbrengsten in termen van re-integratie tot nu toe relatief bescheiden zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vergelijking met wat grote gemeenten hebben bereikt met de toepassing van social return. Het Rijk beraadt zich momenteel op de toekomst van het instrument social return. Politieke ontwikkelingen en de mogelijke komst van een quotumregeling voor arbeidsbeperkte medewerkers spelen daarbij een rol.

In het rapport wordt verder ingegaan op de toepasbaarheid van prestatie-instrumenten om social-returninspanningen te meten en belonen, de wijze waarop de grote gemeenten invulling geven aan social return (en de overeenkomsten en verschillen met de invulling van het Rijk) en de visie van externe deskundigen en vertegenwoordigers van stakeholders op de toepassing van social return. Het rapport is in het najaar van 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer (u kunt het rapport downloaden via de site van Ipso Facto).

Evaluatie van de Sociaal Economische Agenda

De gemeente Zoetermeer kent sinds 2006 de Sociaal Economische Agenda (SEA). In dit programma werken ondernemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s) aan een economisch gezond en sociaal Zoetermeer. Elke vier jaar leggen de partners in een convenant en bijbehorend uitvoeringsprogramma vast welke projecten in dat kader worden ingezet. Het meest recente convenant is medio 2014 ondertekend door de betrokken partijen en heeft betrekking op de periode 2014 – 2018. In het convenant is vastgelegd dat de gemeente Zoetermeer de regie en coördinatie op zich neemt ten aanzien van het monitoren van de opbrengsten, resultaten en voortgang van de SEA. In het kader van deze monitoring heeft Schofaerts.nl in samenwerking met Ipso Facto een tussentijdse externe evaluatie van het programma uitgevoerd.

De evaluatie van de SEA bestond uit desk research, een interviewronde met de convenantpartners en de evaluatie van de vier ‘belangrijkste’ SEA projecten:

  • De doorontwikkeling van Ter Zake Het Ondernemershuis (TZHO).
  • Ervaringen met en gebruik van het SEBO-keurmerk. Het SEBO-keurmerk is door de gemeente Zoetermeer ontwikkeld om bedrijven te kunnen waarderen die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.
  •  ‘Zoetermeer maakt ‘t’ is de titel van de toekomstvisie die de gemeente en samenwerkende partijen hebben ontwikkeld met betrekking tot het opleiden van jongeren naar werk waar ook daadwerkelijk vraag naar is, zodat een diploma zonder meer leidt naar werk.
  •  Tot slot is de stand van zaken geïnventariseerd met betrekking tot de regionale samenwerking en verbinding van de SEA met de arbeidsmarktregio. Deze verbinding moet grotendeels nog plaatsvinden, zodat de resultatenbeschrijving op dit vlak beperkt is. De resultaten zijn daarom aangevuld met een beknopt ‘contextonderzoek’: op basis van telefonische interviews zijn voorbeelden beschreven van regionale samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) in drie andere regio’s. Op basis van de ervaringen in de regio’s Drechtsteden, Rivierenland en Twente wordt een aantal aandachtspunten benoemd voor regionale samenwerking.

Meer informatie is te vinden op de website van Ipso Facto.